KRST
Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v poslednú nedeľu mesiaca počas sv. omše o 10:30 hodine v Omšení. Vo filiálke v Dol. Porube po dohode s rodičmi.
Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi je v pondelok pred krstom po sv. omši na fare. Treba si priniesť rodný list dieťaťa. Krst sa má udeľovať spravidla len deťom z našej farnosti.
Požiadať o udelenie sviatosti krstu môžu iba rodičia dieťaťa.
Podmienky pre udelenie sv. krstu sú:
1. slobodné a zodpovedné rozhodnutie rodičov
2. predpoklad kresťanskej výchovy dieťaťa
Je veľmi dobré, keď:
rodiča sú cirkevne zosobášení
rodičia plnia svoje kresťanské poslanie (denná modlitba, nedeľná sv. omša, aspoň dvakrát počas roka pristúpiť k sv. spovedi a sv. prijímaniu a život, ktorý nevedie k verejnému pohoršeniu)
Povinnosti krstných rodičov:
Krstní rodičia majú pomáhať rodičom v kresťanskej výchove. Preto úlohu krstných rodičov môžu vziať na seba tí, ktorí:
1. majú najmenej šestnásť rokov
2. sú pobirmovaní
3. ak sú manželia, je potrebné, aby boli cirkevne sobášení
4. si plnia svoje kresťanské poslanie (ako u rodičov pokrsteného dieťaťa)
Rodičia, krstní rodičia a ostatní členovia rodiny nech pred sv. krs­tom dieťaťa pristúpia k sviatosti zmierenia, aby oni sami boli počas krstu dieťaťa v posväcujúcej milosti. Ak krstní rodičia z inej farnosti, nech si prinesú krstný list.

SV. SPOVEĎ
Kedy sa možno vyspovedať?
Každý deň pred sv. omšou okrem nedele a sviatkov.
V prvopiatkovom týždni: v čase, ktorý bol v nedeľu vyhlásený.
Spovedáme sa vždy vtedy, keď sa chceme zmieriť s Bohom a začať žiť podľa  Božích právd. Teda ihneď po spáchaní hriechu, keď máme výčitky svedomia je dobré ísť na sv.zmierenia. K spovedi môžeme pristúpiť hlavne vtedy, ak je sv. omša obetovaná za našich blízkych, ako aj pred udelením iných sviatostí.

BIRMOVANIE
V našej farnosti sa sviatosť birmovania bude udeľovať v roku  2022 alebo 2023 .
Príprava prebieha stále – na vyučovaní náboženstva, na sv. omšiach, na stretnutiach s animátormi 3 roky pred sviatosťou.
K tejto sviatosti môžu pristúpiť mladí ľudia od deviateho ročníka základ­nej školy vrátane. Tak rozhodla Biskupská konferencia Slovenska.
Birmovní rodičia:
Kán. 892 – Birmovanec nech má podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa bude starať o to, aby sa birmovaný správal ako oprav­divý Kristov svedok a verne si plnil záväzky, ktoré vyplývajú z tejto sviatostí.
Aby mohol niekto plniť úlohu birmovného rodiča, musí byť opravdi­vý, praktický kresťan.
Pre Birmovného rodiča platia tie isté podmienky,  ako pre krstného rodiča. (viď  kapitolu  o krste).

MANŽELSTVO
Sviatosť manželstva sa uzatvára v sobotu alebo iný deň po doho­vore s kňazom.
Dva týždne pred sobášom je potrebné navštíviť štátnu matriku v Trenčianskych Tepliciach a vybaviť si štátnu zápisnicu.
V priebehu prípravy absolvujú snúbenci okrem zápisu tri  stretnutia na fare s kňazom a stretnutie s psychológom, manželmi a lekárom na Farskom úrade v Trenčíne.
Príprava:
1. Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodi­ne sobáša.
2. Zopakujú si katechizmus.
3. Ak boli pokrstení v inej farnosti, donesú krstné listy, ktorých dátum vystavenia nie je starší ako tri mesiace.
4. Sobáš so svätou omšou budú mať iba tí snúbenci, ktorí pristu­pujú na prvé piatky k sviatostiam a navštevujú každú nedeľu svätú omšu.
5. Na svätú spoveď pred sobášom nech pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia, krstní rodičia, príbuzní. Všetci sa aktívne zapájajú do liturgie.
Prosíme snúbencov, aby si tieto oznamy pozorne prečítali a pripravili sa podľa nich.

POMAZANIE CHORÝCH
Sviatosť vysluhujeme kedykoľvek na požiadanie a jedenkrát za rok pri sv. omši po predchádzajúcom ohlásení.
Komu treba udeliť sviatosť pomazania chorých.
Kán. 1004 – Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí rozumu v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti.
Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu upadne znovu do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby stalo nebezpečenstvo vážnejšie.
Kán. 1007 – Nech sa pomazanie chorých neudeľuje tým, ktorí tvrdo­šijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.
Čo treba pripraviť k vysluhovaniu sv. pomazania chorých?
1. stôl prestretý bielym obrusom
2. kríž
3. dve horiace sviece
4. svätenú vodu
Prosím, aby ste kňaza zavolali k chorému, čím skôr, nie až keď je veľmi zle. Je dobré prijať pomazanie chorých aj v prípade odchodu do nemocnice.
Kým príde kňaz, pri chorom sa modlíme. Ak sa chorý nevládze modliť, k modlitbe ho nenútime.

POHREB
Kódex cirkvného práva píše:
Kán. 1176:
1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva udeliť cirkevný pohreb.
2. Cirkevný pohreb, ktorým Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu náde­je, má sa sláviť podlá normy liturgických úkonov.
Kán. 1184:
Cirkevný pohreb treba odoprieť, ak aspoň pred smrťou nedali najavo nejaké znaky pokánia:
1. apostatom, heretikom, schizmatikom.
2. iným zjavným hriešnikom, ktorých nemožno cirkevne pochovať bez verejného pohoršenia veriacich.
Prosíme vás, aby ste úmrtie vášho drahého zomrelého nahlásili čím skôr na farskom úrade, kde sa dohodneme na termíne pohreb­ných obradov.
Pohrebné obrady môžu byť najskôr 48 hodín po úmrtí. V pracovných dňoch zvyčajne o 15:30 h.
Sv. omša za zosnulého býva spravidla večer po pohrebných obradoch. Celá rodi­na zosnulého nech pristúpi k svätej spovedi.
Pohreb je modlitbové stretnutie pri rozlúčke so zosnulým, nie sviatosť.