Nativitas Tua, Dei Genetrix Virgo, gáudium annuntiávit univérso mundo.

Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, zvestovalo radosť celému svetu.


 

MODLITBY K SVÄTÉMU JOZEFOVI,
ŽENÍCHOVI PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

 

LITÁNIE K SV. JOZEFOVI
(Schválil pápež sv. Pius X. v roku 1909)

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi,

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa, nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ustanovil ho za pána svojho domu.
R. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

 

K SV. JOZEFOVI, PATRÓNOVI SV. CIRKVI

Preslávny svätý Jozef, ty si od Boha vyvolený za Ježišovho pestúna, ty si najčistejší ženích Márie, vždy Panny a hlava svätej Rodiny, preto Kristov Námestník teba vyvolil aj za nebeského patróna a Ochrancu Cirkvi, založenej Ježišom. V tomto okamihu s najväčšou dôverou prosíme o tvoju mocnú pomoc pre bojujúcu Cirkev. Ochraňuj svojou zvláštnou ochranou a otcovskou láskou svätého Otca-pápeža a všetkých biskupov i kňazov zjednotených so svätou Petrovou Stolicou. Buď ochrancom všetkým tým, ktorí bojujú za duše a daj, aby sa všetky národy sveta dobrovoľne podriadili Cirkvi, ktorá je nevyhnutným prostriedkom spásy pre všetkých. Najdrahší svätý Jozef, prijmi teda naše zasvätenie, ktorým ti odovzdávame seba samých. Celí sa ti zasväcujeme; preto buď vždy naším otcom, naším ochrancom a naším vodcom na ceste spásy. Vypros nám úplnú čistotu srdca a vrúcnu lásku k duchovnému životu. Daj, aby podľa tvojho príkladu, v spojení s Najsvätejším Srdcom Ježišovým, s Nepoškvrneným Srdcom Márie a s tebou, všetky naše činy smerovali k väčšej Božej sláve. A nakoniec nám vypros, aby sme mohli byť účastní toho pokoja a radosti, ktorú si ty pociťoval pri svojej svätej smrti. Amen.

 

MODLITBA K SV. JOZEFOVI
(Po loretánskych litániách)

V. Oroduj za nás, svätý Jozef.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Nech nám pomôžu, Pane, zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky a čo by sme sami dosiahnuť nemohli, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. R. Amen.

 

K TEBE SA UTIEKAME
(Predpísaná pápežom Levom XIII. po sv. ruženci v októbri)

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s Nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie Dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

 

K SV. JOZEFOVI, PATRÓNOVI DOBREJ SMRTI
(Po litániách v novembri)

Svätý Jozef, ty si svojimi zásluhami to šťastie sebe získal, že si svoj pozemský život v náručí Pána Ježiša a Panny Márie sladko skončil; odporúčame do tvojej ochrany našu poslednú hodinu, ten nebezpečný okamih nášho života, od ktorého závisí celá naša večnosť. Pre tvoje sväté meno, pre všetky tvoje radosti a žalosti, ktoré si na tomto svete kvôli tým dvom najsvätejším osobám, Ježišovi a Márii znášal, a pre blahoslavenú hodinu tvojej smrti ťa prosíme, neopúšťaj nás v tej našej najväčšej potrebe, keď budeme skonávať. Vtedy sa nám ukáž ako náš najistejší ochranca a patrón; u Božieho Syna, ktorý bol tvojím ochrancom a bude naším večným sudcom, vypros nám slzy opravdivej kajúcnosti, city dokonalej lásky, posväcujúcu milosť, spokojnú hodinu smrti a milostivý súdny výrok vo večnosti. V tvojej prítomnosti si žiadame umrieť a tvoje sväté meno vzývať. A ak by sme v našich smrteľných mdlobách tak vykonať nemohli, už teraz ťa vrúcne prosíme o pomoc: podaj nám vtedy svoju pomocnú pravicu a pomôž nám vojsť do blaženej večnosti, kde s tebou chceme Boha Otca i Syna i Ducha Svätého večne oslavovať. Amen.

 

K SV. JOZEFOVI, OCHRANCOVI ČISTOTY

Svätý Jozef, spanilý strážca Panny, tvojej ochrane zverujem čistotu môjho srdca. Pre tvoju starostlivosť o Svätú Pannu, tvoju nevestu ťa prosím, vyprosuj mi mravnú čistou v myšlienkach, slovách a v celom mojom správaní sa a svojím príhovorom u Božského Spasiteľa chráň ma od hriechov nečistoty, ktoré sa veľmi protivia Božej vôli, ničia Boží chrám v kresťanovi a robia človeka nešťastným a vedú k zatrateniu. Svätý Jozef, spanilí strážca Panny, oroduj za nás.